to odpad o kodzie 10 01 80 – mieszanina popiołowo-żużlowa z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, wyprowadzana jest hydraulicznie spod komory paleniskowej na składowisko. Jest to materiał uboczny ze spalania węgla kamiennego.

Przykładowe zastosowania:

  • budowa nasypów komunikacyjnych,
  • wzmacnianie podłoża nawierzchni dróg,
  • wykonywanie podbudów drogowych,
  • doziarnianie materiałów sypkich.