Kruszywo żużlowe to produkt, który powstaje w procesie spalania węgla kamiennego.

Główną cechą kruszywa żużlowego z żużli paleniskowych, w porównaniu z materiałami naturalnymi lub żużlami hutniczymi, jest niska gęstość objętościowa, która nie przekracza poziomu poziomu 1,3 Mg/m3.

Kruszywo żużlowe może być stosowane:

  • jako zasypka wykopów pod instalacje inżynieryjne,
  • do doziarnianie kruszyw naturalnych i sztucznych,
  • do budowy i utwardzania dróg,
  • do budowy nasypów drogowych i kolejowych,
  • do betonów kruszywowych i elementów budowlanych,
  • jako składnik schudzający dla wyrobów ceramiki budowlanej,
  • do przesypek technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów i terenów zdegradowanych,
  • do wypełniania wyrobisk podziemnych i naziemnych,
  • jako materiał uszorstniający.