Ogólne Warunki Sprzedaży

Warunki dostaw i odbiorów

(Obowiązujące od 01.01.2020 r.)

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Sprzedaż Materiału i Usług przez Joannę Tabiś prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PHU PIRS Joanna Tabiś z siedzibą w Krakowie, ul. Ogłęczyzna, 20/5, 31-589 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6772171199, REGON: 121848713 („Sprzedawca”) na rzecz podmiotu dokonującego zakupu związanego z jego działalnością gospodarczą lub zawodową („Kupujący”) następuje na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży („OWS”), chyba że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią inaczej w drodze odrębnego porozumienia lub umowy.
 2. Przez Materiał należy rozumieć kruszywo, scharakteryzowane w dokumentacji („Dokumentacja”), której kopia zostanie przekazana Kupującemu w załączeniu do Informacji Handlowej lub na jego żądanie.
 3. Przez Usługi należy rozumieć dostawę Materiału do miejsca wskazanego przez Kupującego, w ilości i terminie uzgodnionym przez Strony w drodze osobnego porozumienia stron lub w treści pisemnego zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami niniejszego OWS.

 

 • 2 Zamówienie
 1. Sprzedaż Materiału i Usług następuje w wyniku przyjęcia przez Sprzedawcę pisemnego zamówienia Kupującego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do OWS. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWS.
 2. Zamówienie może zostać przesłane Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu Sprzedawcy i dodatkowo przesłane w oryginale pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy.
 3. Złożenie podpisu na zamówieniu przez reprezentanta Kupującego jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba ta jest umocowana do działania w imieniu Kupującego.
 4. Zamówienie Kupującego wiąże Sprzedawcę z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu lub sms. Zamówienie niepotwierdzone przez Sprzedawcę uważa się za nieprzyjęte do realizacji.
 5. Kupujący oświadcza, że Materiał będzie zastosowany zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

 

 • 3 Cena
 1. Sprzedaż Materiału następuje po cenie wynikającej z ważnej Informacji Handlowej złożonej Kupującemu przez Sprzedawcę. Do przedstawionej ceny należy doliczyć podatek VAT, w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty umówionej ceny na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT lub dokumentu kasowego.
 3. Kupujący zobowiązuje się uregulować należność za każdą fakturę w terminie na niej wskazanym.
 4. Za datę zapłaty na rzecz Sprzedawcy uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega własność dostarczonego Materiału do czasu uiszczenia zapłaty przez Kupującego.
 6. W przypadku, gdy Kupujący opóźni się w zapłacie należności względem Sprzedawcy o więcej niż 7 (siedem) dni, wszelkie roszczenia Sprzedawcy o zapłatę wynikające                z zamówień stają się natychmiast wymagalne, a ponadto Sprzedawca będzie uprawniony do wstrzymania realizacji kolejnych dostaw Materiału bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zamówienia oraz bez uszczerbku dla innych uprawnień przysługujących Sprzedawcy, do czasu zapłaty przez Kupującego wszystkich wymaganych należności wraz z odsetkami.

 

 • 4 Dostawa
 1. Dostawa towaru następuje samochodami samowyładowczymi o ładowności 25 ton typu wanna.
 2. Sprzedawca ponosi koszt transportu towaru oraz odpowiedzialność – w czasie transportu towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego – za organizację transportu i należyte zabezpieczenie towaru w transporcie.
 3. Kupujący zobowiązuje się podjąć własnym kosztem i staraniem wszelkie niezbędne czynności celem zapewnienia samochodom dostarczającym towar nieutrudniony, bezpieczny dojazd i wjazd do miejsca przeznaczenia celem rozładunku towaru oraz wyjazd z niego.
 4. Kupujący odpowiada za zapewnienie standardów bezpieczeństwa pracy na terenie budowy, czystość dróg i kierowanie ruchem w miejscu przeznaczenia oraz na wjeździe i wyjeździe z niego.
 5. Przed każdą dostawą Kupujący zobowiązuje się uprzednio wyznaczać oraz przygotowywać miejsce rozładunku oraz składowania towaru. Sprzedawca nie odpowiada za nieterminową dostawę towaru w razie braku uprzedniego wyznaczenia lub przygotowania przez Kupującego miejsca rozładunku lub składowania towaru dostarczonego do miejsca przeznaczenia.
 6. Każdorazowy odbiór towaru dostarczonego do miejsca przeznaczenia będzie potwierdzany w drodze pisemnego dokumentu wywozowego i/lub zbiorczego dokumentu dostaw, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
 7. Odbiór towaru zostanie dokonany w ilości wynikającej z ważeń wskazanych na dokumentach wywozowych, o których mowa w ust. 6 powyżej.
 8. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru w chwili dostawy. W przypadku zastrzeżeń, Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w trybie procedury reklamacyjnej.
 9. Z tytułu ponadnormatywnego postoju samochodu dostarczającego towar do miejsca przeznaczenia i rozładunku (tj. postoju przekraczającego 60 minut) Sprzedawca będzie uprawniony do obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości 100 złotych za każdą rozpoczętą godzinę ponadnormatywnego postoju.
 10. Uznaje się, że Sprzedawca dochował terminu dostarczenia Kupującemu towaru, jeżeli wydał go Kupującemu w terminie i w miejscu wskazanym, w przyjętym do realizacji zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie towaru, z przyczyn od niego niezależnych.
 11. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku towaru.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji co do przydatności sprzedawanych towarów do celów zamierzonych przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczeniem lub właściwościami czy też nieprawidłowego zastosowanie lub magazynowania towaru przez Klienta.
 13. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z zamówienia, Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność jedynie za straty będące normalnym następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniechania i tylko w zakresie rzeczywistej straty Kupującego. W szczególności, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości równej cenie partii towaru, z którą związane jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

 

 • 5 Siła Wyższa
 1. Strony nie mają obowiązku realizacji zobowiązań wynikających z zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenia występujące niezależnie od woli Stron, którym nie można zapobiec i przeciwstawić się w ramach posiadanych możliwości, oraz których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy lub przyjęcia zamówienia, takie jak: pożar, wojna, stan wojenny, trzęsienie ziemi, powódź, strajk inny niż u samej Strony, zarządzenie władz, wstrzymanie wydobycia w zakładzie górniczym, skąd pochodzi towar, itp.
 2. O zaistnieniu stanu siły wyższej i o jego ustaniu należy w ciągu 7 (siedmiu) dni zawiadomić drugą Stronę na piśmie.
 3. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zaistnienia siły wyższej.

 

 • 6 Procedura reklamacyjna
 1. W przypadku reklamacji ilościowych Kupujący powinien niezwłocznie, najpóźniej w momencie odbioru towaru, powiadomić o reklamacji Sprzedawcę. W ciągu 24 godzin od powiadomienia Sprzedawca wydeleguje swojego pracownika do przeprowadzenia ważenia. Sprzedawca może zaproponować dokonanie ważenia w obecności innej osoby (np. przewoźnika). Wyniki ważenia są wiążące dla obu Stron.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności parametrów dostarczonego towaru z deklarowanymi przez Sprzedawcę w danym zamówieniu, Kupujący jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Zakwestionowana partia towaru musi być pozostawiona i zabezpieczona na specjalnie wydzielonej pryzmie do dyspozycji Sprzedawcy. W ciągu 24 godzin od powiadomienia Sprzedawca wydeleguje swojego przedstawiciela, w którego obecności zostanie sporządzony protokół pobrania i pobrane zostaną próbki kwestionowanego towaru w celu skierowania do badania przez niezależne laboratorium (badanie rozjemcze).
 3. W przypadku, gdy wyniki badań niezależnego laboratorium potwierdzą zgodność parametrów dostarczonego towaru z deklarowanymi przez Sprzedawcę, koszty badań ponosi Kupujący. W przypadku, gdy wyniki badań niezależnego laboratorium wykażą nieodpowiednią jakość towaru, koszty badań ponosi Sprzedawca. Jednocześnie Strony w ciągu 7 (siedmiu) dni uzgodnią sposób załatwienia reklamacji, a gdyby do takiego uzgodnienia nie doszło, Kupujący może skorzystać z możliwości określonych w ust. 4 albo ust. 5 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku potwierdzenia nieodpowiedniej jakości towaru przez wyniki uzyskane z niezależnego laboratorium, Kupujący ma prawo postawić do dyspozycji Sprzedawcy zakwestionowaną partię towaru na wydzielonej pryzmie. Sprzedawca zobowiązany jest do wywiezienia zakwestionowanej partii towaru z miejsca przeznaczenia na własny koszt; Sprzedawca nie uzyska zapłaty za przedmiotową partię towaru.
 5. Sprzedawca w miejsce zakwestionowanego towaru będzie zobowiązany dostarczyć do miejsca przeznaczenia towar spełniający wyspecyfikowane w zamówieniu wymogi jakościowe.
 6. W przypadku, jeżeli Kupujący pobierze próbki bez obecności przedstawiciela Sprzedawcy, wyniki badania nie będą wiążące dla Sprzedawcy.
 7. Powyższe uprawnienia wyczerpują prawa Kupującego wynikające z rękojmi oraz roszczenia odszkodowawcze.
 8. Reklamacje należy zgłaszać: poprzez e-mail biuro@phupirs.pl lub telefonicznie +48 573 257 075.

 

 • 7 Klauzula poufności
 1. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy uzyskane od drugiej Strony informacje poufne, niezależnie od tego czy zostały one przekazane bezpośrednio przez drugą Stronę, czy też osobę trzecią działającą w jej imieniu, oraz nie ujawniać ich osobom trzecim w całości ani w części. Strona otrzymująca zobowiązuje się korzystać z informacji poufnych wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub umowy.
 2. Przez informacje poufne Strony rozumieją nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Strona podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, a także informacje dotyczące kontrahentów, dostawców, technologii, produkcji, planów handlowych, finansów, spraw pracowniczych, wynagrodzeń, zawieranych umów, realizowanych usług lub produktów, ponoszonych kosztów działalności gospodarczej, prowadzonych negocjacji, oraz inne nieujawnione do publicznej wiadomości informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, handlową lub służbową Strony.
 3. Każda ze Stron zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zachowania w tajemnicy informacji poufnych, a także odpowiada za zachowanie ich poufności przez osoby, którym powierza wykonanie zadań związanych ze współpracą Stron.
 4. Obowiązki w zakresie zachowania poufności wiążą Strony przez cały czas obowiązywania zamówień lub umów, a także po ich rozwiązaniu lub wygaśnięciu, nie dłużej jednak niż do utraty poufnego charakteru danej informacji poufnej.
 5. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Zamówień, o których mowa w 2 niniejszych OWS, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 • 8 Ochrona danych osobowych
 1. Strony zobowiązują się do zgodnej z prawem i rzetelnej ochrony danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Strony oświadczają, że są administratorami danych osobowych swoich pracowników i współpracowników, przedstawicieli oraz posiadają podstawę prawną do ich przetwarzania, w tym do udostępnienia.
 3. W związku z koniecznością realizacji niniejszej umowy Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe swoich przedstawicieli i pracowników zaangażowanych w wykonanie niniejszej umowy, w szczególności:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. stanowisko służbowe/funkcja,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu.
 4. Strona, której udostępniono dane osobowe, staje się ich administratorem z chwilą ich udostępnienia.
 5. Strony zobowiązują się, że udostępnione dane będą przetwarzać wyłącznie w celu określonym w niniejszej umowie i w zakresie niezbędnym do jej realizacji.
 6. Każda ze Stron wykonuje we własnym zakresie obowiązki wynikające z rozdziału III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Każda ze Stron zobowiązana jest stosować odpowiednie środki techniczno-organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych, w tym środki wskazane w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wykonywać inne obowiązki nałożone przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych na administratora danych. W szczególności każda ze Stron zapewnia, aby dostęp do danych osobowych przedstawicieli i pracowników zaangażowanych w wykonanie niniejszej umowy miały wyłącznie osoby upoważnione w myśl art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. W przypadku, gdy Sprzedawca poniesie szkodę w związku z nieprawdziwością oświadczeń zawartych w niniejszym paragrafie  lub w związku z naruszeniem przez Kupującego przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwłaszcza, gdy zostanie nałożona jakakolwiek kara pieniężna, zobowiązanie do uiszczenia odszkodowania na rzecz osoby trzeciej, Sprzedawca ma prawo zażądać od Kupującego pokrycia poniesionych szkód, w tym zwrotu kosztów związanych z postępowaniem sądowym lub innym właściwym postępowaniem w zakresie w jakim szkody te wynikają z działania lub zaniechania Kupującego, a także z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się do powstania szkody lub nałożenia kary.
 9. Kupujący zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których dane zostaną udostępnione Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy i realizowanym zadaniem, zapoznali się z klauzulą informacyjną dotyczącą administratora danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych, która została zamieszczona na stronie internetowej http://phupirs.pl/wp-content/uploads/2019/02/PIRS_Polityka-prywatności.pdf w pkt 2.
 10. W przypadku realizacji transportu dokonywanego siłami własnymi Kupującego, Kupujący udostępnia niezbędne dane osobowe kierowcy określone w załączniku nr 1 w celu wykonania Zamówienia. Kupujący zobowiązuje się, że poinformuje kierowcę o przetwarzaniu jego danych przez Sprzedawcę w związku z realizacją zamówienia zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1a.
 11. W przypadku, gdy w celu wykonania niniejszej Umowy niezbędne będzie powierzenie przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy przetwarzania danych osobowych, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 • 9 Postanowienia końcowe
 1. OWS i zawierane między Stronami zamówienia lub umowy podlegają prawu polskiemu.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy, będzie sąd miejsca siedziby Sprzedawcy.
 3. Strony będą wzajemnie powiadamiać się o zmianie swoich adresów wskazanych w zamówieniu. W razie uchybienia temu obowiązkowi lub nieodebrania przez Stronę korespondencji skierowanej na dotychczas wskazany adres, korespondencja kierowana na ten adres będzie uważana za skutecznie doręczoną z upływem 14 dni od daty pierwszej próby doręczenia.

 

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Sprzedaży

 

ZAMÓWIENIE

Kupujący:

Nazwa firmy: 

 

Dane do faktury (nazwa firmy, adres, NIP, REGON, nr rejestrowy KRS): 
Osoba upoważniona do złożenia zamówienia i kontaktu: 

 

Numer telefonu: 
Adres e-mail: 
Adres dostawy: 

 

Materiał:

Lp.Nazwa Materiału i/lub UsługiIlośćCena
1.  

 

Planowany termin odbioru/dostawy: …………………………………………………………………………………………………

 

Dostawa realizowana przez: ………………………………………………………………………………………………………………

 

Warunki płatności:  …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Kupujący potwierdza otrzymanie kompletu informacji o zamawianym Materiale.

 

 

 

………………………                                                                        ……………………………………………….

Data                                                                                                     Podpis i pieczątka Kupującego

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Tabiś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PIRS. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu lub przekazania odpowiedzi na Państwa pytanie. Przysługuje Państwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych: http://phupirs.pl/wp-content/uploads/2019/02/PIRS_Polityka-prywatności.pdf

Ο Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (identyfikacyjnych i kontaktowych) w celu marketingu usług i towarów Administratora również po zakończeniu realizacji zamówienia. Wiem, że zgodę mogę w każdym czasie odwołać wysyłając wiadomość na adres rodo@phupirs.pl a także że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonywane było przed wycofaniem zgody.

Ο  W celu realizacji marketingu, wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej na podany przeze mnie adres e-mail.

Ο Oświadczam, że zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS) firmy PHU PIRS, które stosują się do niniejszego Zamówienia.

Ο – okienka zaznaczyć

 

 

Załącznik nr 1a

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KIEROWCÓW

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest

 

PHU PIRS Joanna Tabiś prowadząca działalność gospodarczą w Krakowie przy ul. Ogłęczyzna 20/5, 31-589 Kraków.

 

Państwa dane Administrator otrzymał od Państwa pracodawcy/zleceniodawcy lub jego kontrahenta.

 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • w zakresie, w jakim dane są potrzebne do wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (w tym        w zakresie związanym z transportem Materiałów drogami publicznymi, odbiorem, przewożeniem lub składowanie transportowanych Materiałów) – odpowiednie przepisy prawa,
 • w zakresie, w jakim dane są potrzebne do wykonania umowy realizowanej z Państwa pomocą (w tym uzyskania zgody na wjazd na teren określonego zakładu, odbiór Materiału) – prawnie uzasadniony interes Administratora (prawidłowa realizacja i rozliczenie umów w toku prowadzonej działalności gospodarczej).

 

ADMINISTRATOR może przetwarzać (w tym m.in. zbierać, przechowywać, zestawiać i przekazywać) Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany lub w sposób niezautomatyzowany, np. w formie papierowej.

 

ADMINISTRATOR przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie:

 • imię i nazwisko, seria i numer oraz organ wydający dokument tożsamości, numer rejestracyjny pojazdu i naczepy, marka pojazdu numer telefonu do kontaktu,
 • dane związane z wykonywaniem przez Państwa transportu Materiałów.

 

Celem przetwarzania Państwa danych jest wykonywanie i rozliczanie umów zawieranych przez Administratora z dostawcami i odbiorcami przewożonych przez Ciebie Materiałów oraz wykonanie obowiązków ciążących z mocy prawa na Administratorze.

 

Administrator może przekazać Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

 • dostawcom i odbiorcom Materiałów – w zakresie w jakim potrzebne są one do weryfikacji tożsamości kierowcy odbierającego lub dostarczającego Materiały;
 • organom odpowiednich władz publicznych – w celu dopełnienia formalności wymaganych do legalnego transportu Materiałów,
 • przedsiębiorstwom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym w zakresie IT, obsługi prawnej, księgowej – w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług w ramach bieżącej działalności Administratora.

 

Zapewniamy jednak, że przekazanie Państwa danych każdorazowo odbywa się wyłącznie we wskazanych powyżej celach oraz nie narusza Państwa interesów oraz podstawowych praw i wolności jako podmiotu danych osobowych.

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

 

Przetwarzanie Państwa danych będzie trwało przez okres wynikający z przepisów prawa oraz przez okres potrzebny do rozliczenia się          z obowiązków Administratora wynikających z tych przepisów oraz z obowiązków wobec kontrahentów Administratora w związku                    z umowami, które wykonywane są z Twoją pomocą.

 

Masz prawo:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
 2. do sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,
 4. wnieść skargę do organu nadzorczego.

W razie potrzeby kontaktu w sprawie Państwa danych, możesz skorzystać z jednego z poniższych rozwiązań:

 • skontaktować się z Administratorem pod adresem: rodo@phupirs.pl,
 • złożyć skargę do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy zawartej między Administratorem, a przedsiębiorcą, który z Państwa pomocą świadczy usługi na rzecz Administratora.