stanowi uboczny produkt spalania z węgla kamiennego (UPS) lub odpad o kodzie 10 01 02, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Firma PIRS dostarcza popiół lotny z węgla kamiennego, powstający w procesie spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach, pochodzący zarówno z bieżącej produkcji, jak i z magazynów oraz składowisk odpadów paleniskowych.

Oferowane popioły posiadają:

  • badania straty prażenia
  • badania fizykochemiczne
  • badania promieniotwórczości
  • badania popiołu lotnego pod kątem zgodności z takimi normami jak:
    • a)  PN-S-96035:1997 „Drogi samochodowe. Popioły lotne”;
    • b)  EN 450-1 (kat. A i kat. B) „Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności”.

 

 

 WYBRANE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA POPIOŁU LOTNEGO W PRODUKCJI


  ZASTOSOWANIE W DROGOWNICTWIE