Popiół lotny z węgla kamiennego może być stosowany

do mieszanek betonowo- popiołowych przeznaczonych do:

  • wykonywania warstw wzmacniających i ulepszonego podłoża drogowego,
  • wykonywania podbudów zasadniczych lub podbudów pomocniczych dróg,
  • lub samodzielnie do budowy nasypów drogowych

Na uwagę zasługuje możliwość zastosowania popiołu lotnego jako podsypki z innymi kruszywami lub osobno tam, gdzie stosowane są materiały sypkie w pracach i robotach przygotowawczych, w infrastrukturze nie tylko drogowej. Popioły lotne otrzymały pozytywną ocenę przydatności do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.

Korzyści wynikające ze stosowania popiołu lotnego w drogownictwie to:

  • oszczędność kruszyw naturalnych;
  • redukcja kosztów;
  • optymalizacja ilości stosowanego cementu.

Więcej informacji na ten temat:

  • Andrzej Duszyński IBDiM – Filia Wrocław, Małgorzata Śliwińska-Serafin EPO Sp. z o.o. Opole, MIESZANKI POPIOŁOWO-ŻUŻLOWE – IDENTYFIKACJA DLA ZASTOSOWANIA W BUDOWNICTWIE DROGOWYM,
  • Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych, Wymagania Techniczne WT-5 2010 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19 listopada 2010 Dr inż. Tomasz Szczygielski, Polska Unia UPS, Uboczne produkty spalania w drogownictwie. Normy a aprobaty techniczne.